Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

Hvorfor er friluftsliv viktig?

Friluftsliv er en del av vår kulturarv
Før innebar dagliglivets arbeid ofte kontakt med natur gjennom jakt, fiske, høsting og gårdsdrift. Å dra ut i naturen ”bare” for opplevelsen sin skyld kan spores tilbake til midten av det forrige århundre. Fri natur og folkelig kultur ble elementer i det borgelige dannelsesideal og etter hvert symbol på nasjonal identitet og frihet. Håvamåls gamle naturmyter og Henrik Ibsens ”På viddene” beskriver begge naturen, men på ulike måter. Innholdet i friluftslivet endrer seg i takt med tiden, men overlevningsferdighetene og naturopplevelsen er fortsatt to viktige bestanddeler i dagens friluftsliv. I dag betraktes det enkle friluftslivet både som en verdi i seg selv, men også som et middel.

Friluftsliv er naturvennlig ferdsel og hensynsfull bruk av naturen, der hovedsiktemålet er gode naturopplevelser (St.meld.om friluftsliv 2001).

Friluftsliv:
· Er forebyggende og rehabiliterende i helsepolitisk sammenheng
· Er en viktig bærer av tradisjoner og verdier knyttet til vårt kulturbilde
· Er en familievennlig aktivitet
· Utvikler/sikrer et folkelig engasjement for en bærekraftig naturforvaltning
· Kan bidra til å skape et verdigrunnlag for et bærekraftig forbruksmønster

Naturens betydning

For leken
”Men hva var leken for noe, da? Et overskudd av kraft i kroppen, som førte til en utvidelse av sjelen…” Sigurd Hoel

Den frie leken skiller seg fra voksenstyrt aktivitet og tradisjonell idrettsaktivitet ved at den er spontan. Den spontane leken er barnas egen ved at de selv organiserer og lager regler. Gjennom leken utfordres både fantasi, nysgjerrighet, kreativitet, rolleutprøving og fellesskap med andre. Ved fysisk lek utfordres i tillegg evnen til å beherske kroppen og til å teste styrken og mulighetene den rommer. Lek og fysisk aktivitet skaper glade og robuste barn med tro på seg selv!

Naturen er en perfekt lekearena. I motsetning til lekeplasser med konstruerte lekeapparter, er naturen smekk full av virkelige elementer. Her kan barnet selv ta seg til rette ut fra sine forutsetninger: klatre, smyge, krype, huske, løpe. I tillegg kommer alle sanseopplevelsene: lyder, lukter, smak, farger. Her kan barna lage kongledyr, barkebåter og demninger. Medbrakte kjøpeleker er unødvendige på tur! Naturen stimulerer fantasien. Busker og kratt blir spennende hytter, og planter og vann de koseligste retter på ”familiens middagsbord”. Ofte bruker barna de voksne som modeller for rolleleken. Barna smir seg ”økser og sverd” og drar på vedhogst i etterkant av at den voksne har hugget ved til bålet.

For kroppen og sinnet
Fra fødselen av har barnet en naturlig trang til å bevege seg. Den bevegelseserfaring som barnet får i før- og småskolealder er avgjørende for den enkeltes motoriske standard resten av livet. Lek og turgåing i variert og ulendt terreng tilgodeser barns behov for variasjon i bevegelser og utfordringer. Undersøkelser fra barnehager både i Norge (Ingunn Fjørtoft) og i Sverige (Patrik Grahn) viser at barn som gis mulighet til å boltre seg utendørs i minst mulig tilrettelagt terreng blir mindre kranglete og utvikler større evne til koordinasjon og konsentrasjon. Barna blir også roligere innendørs. Gjennom leken ute i naturen utvikles barnas sosiale ferdigheter (Bang m.fl 1989). I møtet med naturen får barnet mulighet til å takle ulike utfordringer og prøve ut egne grenser, noe som igjen fører til bedret selvbilde og personlig vekst. Barna får bedre helse og økt livskvalitet.

For holdninger
Som voksne vet vi også at naturopplevelsene barna får har en vesentlig betydning for deres verdisyn, holdninger og atferd senere i livet. Positive opplevelser og en følelse av tilhørighet til naturen legger grunnlaget for natur- og miljøvernholdninger.

Geir Grimeland definerer naturfølelse som evnen til å legge merke til detaljer i naturmiljøet og evnen til å oppleve naturen med åpne sanser og åpent sinn. Han slår fast at dette gjør barna best i direkte kontakt med naturgjenstander og -fenomener. Inntrykk fra andrehåndskilder som litteratur og media supplerer kun barnas praktiske erfaringer.

 
Ta ansvar for framtida
UTVIKLE HOLDNINGER
 
Påvirke og medvirke
  Oppdage sammenheng
Oppdage mangfold
 
Være i naturen og bli glad i den  
Kilde : ”Barn møter framtida” Kristin Vindal Halvorsen

”I forhold til det aktuelle temaet miljøvern, velger naturorganisasjoner og barnehager å fokusere på forurensning og skader i miljøet. De voksne appellerer til barna om å ta ansvar … Er dette måten barna skal erverve seg varige og gode holdninger til naturen på? Vi velger å starte med å gi barna de mange og gode naturopplevelsene som legger grunn for identitetsfølelse til naturen…Det vil skape en livsvarig interesse for friluftsliv og for å verne om naturen” (Strømme og Lundhaug 1995).

Kort oppsummert kan vi si at naturen :
· gir rom for allsidig og variert lek
· gir rom for motorisk sansestimulering, allsidig og variert fysisk aktivitet
· gir rom for at barn kan forme sine egne lekeområder/leker
· er full av spennende oppdagelser og virkelige utfordringer
· rommer et nesten ubegrenset mangfold
· er fri for statusforskjeller
· gir mentalt overskudd
· gir en følelse av tidløshet (skogen, fjellet og elva har alltid eksistert)
· bygger identitet og skaper varige holdninger og verdier

Tilbake til friluftsliv

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner